Banner Đồ Uống
Hoa quả Thực phẩm

OCOP là gì?

OCOP Việt Nam

Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện.

– Chương trình mỗi xã một sản phẩm mà sản phẩm đó là thế mạnh, là đặc sản của mỗi địa phương.

Chương trình OCOP là một chương trình phát triển theo chiều sâu, nhằm tạo lực đẩy cho các sản phẩm tham gia trở thành sản phẩm chủ lực của mỗi địa phương. Sản phẩm  có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.